märts 23, 2009

Õpetajate Lehe oskusainete erileht!

17.aprillil ilmub Õpetajate Lehe oskusainete (sh KUNST) erileht.
Kunstiõpetajad- toimetus ootab kaastööd!
Oma artikkel või reklaam saata hiljemalt 7.aprilliks aadressil
artikkel@opleht.ee

märts 22, 2009

Koolielu portaal-abiks õpetajale

Oma esitluse Kunstihariduse Ühingu suurkogul 18.-19.03.2009, tegin sooviga tutvustada kolleegidele Koolielu portaali ja innustada neid valmistama omanäolisi õppematerjale kasutades uusi IKT vahendeid. Samuti viidata koolielu ainekuudele ja kunstiõpetuse ainekuule mais. Praeguses koolielu portaalis on kunstiõpetuse materjalid suures osas valminud kursuse „Arvuti koolis“ lõputööde tulemusena. Õpetajate head tahet väärtustades tuleb siiski ka tõdeda, et mitte kõik õppematerjalid, mis siin üleval, pole enam ajakohased. Ajad on muutunud ja meilgi tuleb kaasa minna uute võimaluste ja vahendite kasutamisega. Esitluses on lingid, mis viitavad uutele vahenditele, mida hea tahte korral iseseisvalt kasutama õppida ja ka huvitavamaid näiteid õpetajate loodud õppematerjalidest. Mitmekesine õppematerjalide valik toob meile kõigile kasu ja kergendab meie tööd.

Ainekuudel teistes ainetes toimunule annab portaal samuti hea ülevaate. Tutvuge sellega!

Maikuus ootame kunstiõpetajatelt aktiivset kaasalöömist. Kuidas seda teha? Võite saata juba valmis õppematerjale ülespanekuks koolielu portaali. Kirjutada ainealaseid metoodilisi- ja arvamusartikleid, algatada diskussioone kunstihariduse teemadel. Osaleda kindlasti koos oma õpilastega konkursil! Probleemide korral võite pöörduda haridustehnoloog Ingrid Maadvere, koolielu toimetajate Elo Allemanni ja Kristi Kasperi või minu poole.

Huvitavaid elamusi ja rahuldust pakkuvat tegutsemist!

Esitluse leiad siit:

http://www.slideshare.net/sauekas/koolielu-portaalabiks

Helle Saue, Elva Gümnaasiumi kunstiõpetaja, koolielu kunstiõpetuse aineekspert

märts 19, 2009

KÜ suurkogu PÖÖRDUMINE!

Riigikogu Kultuurikomisjon
Haridus-ja Teadusministeerium

P Ö Ö R D U M I N E
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tutvustas 9.03. 2009 Tartus aineõpetajate ühenduste esindajatele gümnaasiumi tunnijaotusplaani uut ettepanekut, milles ainevaldkondade kohustuslike tundide arvu on vähendatud „proportsionaalselt“.
Kavandatav tunnijaotusplaan näeb ette: gümnaasiumi kunstiainetele 5 kohustuslikku kursust (seni kehtinud 6 asemel).

Kunstid jaotuvad: 2 kursust kunsti ja 3 kursust muusikat.
Ülalkirjeldatud kursuste vähendamine ei ole proportsionaalne. Kunstiõpetusele tähendab 1. kursuse vähendamine vähendamist 1/3 võrra, enamikele ainetele aga palju väiksemat osa.
Visuaalse kirjaoskuse omandamine kunstiõpetuse kaudu on gümnaasiumis oluline, kuna
· kaasaegne maailm on muutunud üha enam visuaalsemaks, selles toimetulekuks peab oskama seda lugeda ja mõista. Kavandatav gümnaasiumi kunstiõpetuse ainekava pöörab suurt tähelepanu visuaalse kommunikatsiooni ja -keskkonna analüüsioskuste arendamisele. Kunstiõpetus 21. sajandil ei ole ainult joonistamine või kunstiajalugu!
· kunst üldhariduskoolis on parim meetod noorte loova ja kriitilise mõtlemise arendamiseks.
· kaks kunstikursust ei võimalda abituriendil valida koolieksamiks kunsti, sest eksami tegemiseks on tarvis 3. kursuse läbimist. See on õpilaste valikuvabaduse piiramine! Samas, kas just õpilastele suuremate valikuvõimaluste võimaldamine ei ole uue gümnaasiumi tunnijaotusplaani üks olulisemaid eesmärke?
· kunstikursuste arvu vähendamine ei võimalda õpetajal enam piisavas mahus tutvustada Eesti ja maailma kaasaegset kunsti. See vähendab oluliselt koostööd kogu kultuurikeskkonnaga, võimet mõista kunstimuuseumites ja näitusesaalides pakutavat.
Teeme ettepaneku säilitada gümnaasiumis 3 kunstikursust ning võimaldada kohustuslikke valikkursusi.

Pöördumine on vastu võetud MTÜ Kunstihariduse Ühingu suurkogul 18. märtsil 2009 Tallinnas.

Loe lisaks Õpetajate Leht nr.12 / 27.03 2009
Kunstihariduse ühing pole rahul uue tunnijaotuskavaga /Jüri Mäemat/

märts 16, 2009

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekekskuse kursus

Klaasimeistrid ja õpipoisid - ajaloost tänapäeva” 29. aprillil 2009
(kunstiõpetajale, klassiõpetajale, tööõpetuse ja käsitööõpetajatele, klassijuhatajale ja kõigile huvilistele).
Järvakandi Klaasimuuseum. - klaasitööstuste ajalugu, väljapanek keskaegse klaasikojana, milles tutvustatakse käsitsi klaasikeetmist. Muuseumi haridusprogrammid laste kolmele vanusegrupile. Klaasikoda - noorte eesti klaasikunstnikepaari töökoda, kus saab jälgida klaasipuhumist ja töötlemist, proovida ise kätt.

Juhendaja klaasikunstnik Eero Vaikre.
Järvakandi Gümnaasiumi kogemustega tutvumine. Kunstiõpetaja Maret Unga. Eili Soon: klaasikunstiring lastele. Töötuba: liivaprits klaasmaterjalil (igaüks valmistab midagi iseendale). Kaasa fotokaamera, et enda töö pärast ära tunda - need tuuakse Tallinna hiljem järele.Lõunasöök, kohvi.
Väljasõit kell 9.

Koolituse hind: 750 krooni.
Koolitusjuht:
kyllira@tlu.ee

märts 15, 2009

Jaapani rahvusvaheline laste kunstikonkurss.

Kuc Kacper 10.a. Poola
Jaapan kutsub osalema 10.rahvusvahelisel kunstikonkursil
"Let us keep Planet Earth beautiful for our future!"
Osalejad: 7.-15.a.
Tööde saatmise tähtaeg: 31.mai 2009
Info


märts 12, 2009

Eesti Kunstiakadeemia avatud uste päevad 20.märtsil!

Eesti Kunstiakadeemia uksed on 20. märtsil avatud alates kella 11.00.
EKA alumises galeriis on kogu päeva jooksul üleval infolaud Eesti Kunstiakadeemia teaduskondi tutvustavate infotrükistega, samas vastatakse sisseastumisstatistikat, eksamikonsultatsioone ja sisseastumistingimusi puudutavatele küsimustele.
Kell 11.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia aulas infotund, kus akadeemiat tutvustavad Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi, akadeemiline prorektor Liina Siib ja EKA üliõpilasesindus, teaduskondade dekaanid räägivad lähemalt erialastest sisseastumistingimustest.
Kell 12.00 ja kell 13.00 kogunetakse EKA alumisse galeriisse/fuajeesse, kust suundutakse erinevatesse Eesti Kunstiakadeemia osakondadesse. Osakondades on võimalik täpsemalt tutvuda Eesti Kunstiakadeemias õpetatavate erialadega, EKA õppejõududega ning esitada küsimusi. Kell 12.00 toimub aula vastas asuvas loenguruumis 119B Eesti Kunstiakadeemiat ja sisseastumistingimusi tutvustav infotund vene keeles, kell 13.00 toimub samas ruumis infotund inglise keeles, kus räägitakse ka EKA rahvusvahelistest magistriõppekavadest.
Kell 14.00 algavad aulas 7-10 minutilised välkloengud, mida peavad Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, 15.30 algavas joonistusstuudios saavad aga kõik soovijad proovile panna oma joonistusoskuse. Avatud uste päeva muljeid saab vahetada EKA kohvikus, kus tulevastele sisseastujatele pakutakse Kaunite Kunstide Suppi.
EKA ülemises galeriis saab vaadata Avatud Akadeemia tudengitööde näitust, alumises galeriis aga teist näitust Eesti Kunstiakadeemia 95. sünnipäevaastale pühendatud näitusesarjast, kus EKA-ga seotud inimesed või rühmitused oma kooli üle mõtisklevad.
Lisainfo: http://avatuduksed.artun.ee/

märts 04, 2009

Uued näitused Kullo Lastegaleriis!

Näitused Kullo Lastegaelriis 4.-21. märts :
Näitus „Tulevik“ Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilastööd.
Laste nägemus tulevikust on väga lai: väikeste lõbusatest robotitest ja kaasaskantavatest majadest kuni teismeliste surma- ja maailmalõpupiltideni, tehnika ülistamisest loodushoiuni.
Arte Gümnaasiumi õpilastöödest on väljas joonistusi ja maale, valminud õpetajate Iivi Raudsepa, Eneli Šanki, Elina Reimanni, Helena Vaigla, Heli Männi ja Annikki Puuri tundides.
„TIIBETI SILMAD" Jaana Kooli fotonäitus ja Tiibeti laste kunstitööd.
Kullo Lastegaleriis on näha Tiibetis reisinud Jaana Kooli fotonäitus „Tiibeti silmad“ ja Tiibeti laste kunstitööde näitus-müük. Viimane on jätk MTÜ Independent Active projektile. Amnesty International kutsub üles toetama Tiibeti lapsi.Näituse mõtteks on pöörata tähelepanu inimhingedele ning headusele läbi buddhade silmade, tähistada 25-ndal veebruaril vastu võetud Tiibeti uusaastat ja aidata kaasa kehvas seisus olevate noorte Tiibeti põgenike abistamisele.


Kullo Lastegalerii aadress : Kuninga 6, 10146 Tallinn
Avatud: T-L kell 10.00-18.00
Lisainfo: Kullo Lastegalerii tel. 6446873
galerii@kullo.ee, www.kullo.ee

märts 03, 2009

Täiendusõppe kursus "Ikoon - teoloogia pildis"

EELK Usuteaduse Instituut
korraldab 19.03 - 20.03
täiendusõppe kursuse "
Ikoon - teoloogia pildis"
Kursuse eesmärk:
tutvustada osalejatele ikooniteoloogia põhijooni, ikoonimaali arengut Venemaal ning anda praktiline sissejuhatus ikooni maalimise tehnikasse.
Kursuse sihtgrupp: Kunstiõpetuse, ajaloo, kultuuriloo ja religiooniõpetuse õpetajad
Kursuse väljund: kursuse läbinud
·tunnevad ikoonimaali teoloogilisi aluseid
·tunnevad ikonostaasi ülesehitust ja selle põhimõtteid
·oskavad analüüsida olulisemaid ikoonitüüpe
·tunnevad põhijoontes vene ikoonimaali arengulugu
·oskavad teha vahet olulisematel vene ikoonimaali koolkondadel
·on tutvunud ikooni maalimise tehnikaga
Neljapäev, 19. märts
10.15-11.45 Ikooniteoloogia põhijooned (Anne Burghardt)
11.45-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Ikonostaas (Anne Burghardt)
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Ikoonimaali areng Venemaal. Ülevaade mõningatest vene ikoonimaali koolkondadest:

Novgorod, Pihkva, Moskva jt. (Anne Burghardt)
15.45-16.30 Allegoorilis-didaktiliste ikoonide võidukäik Venemaal 16.saj. Baroki mõjud vene ikoonimaalis 17.saj. Ikoonimaal Venemaal 19.saj. Ad fontes - tagasiminek vanade eeskujude juurde 20.saj. (Anne Burghardt)
16.30-18.00 Ekskursioon õigeusu kiriku(te)sse (Anne Burghardt, Kiira Suslova)
Reede, 20. märts
10.15-11.45 Ikoonimaali töötuba (Kiira Suslova)
11.45-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Ikoonimaali töötuba (Kiira Suslova)
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Ikoonimaali töötuba (Kiira Suslova)

Kursus toimub aadresslil Pühavaimu 6, Tallinn.
Registreerimine kuni 15.03 aadressil
Kerstin.Kask@mail.ee
Kursusetasu 590 krooni.