veebruar 06, 2011

Tallinna koolide kunstiõpetuse ainevõistlus

5.veebruaril toimus Tallinna Kunstikoolis iga-aastane Tallinna koolide 8. ja 11. klasside kunstiõpetuse ainevõistlus. Korraldasid selle Tallinna kunstiõpetajate ainesektsioon ja Kunstihariduse Ühing.
Seekord oli mõlema vanuseastme koduse kunstitöö teema "Elava vana linna lood", inspireeritud kultuuripealinn Tallinn 2011 kandvatest ideedest.
Kohapeal oli vaja sooritada kunstiõpetuse teoreetiline ja praktiline test, lähtudes riiklikust õppekavast, teostada praktiline ülesanne. 8.klassil plakat teemal "KONFLIKT" ning 11.klassil disainialane töö (makett koos kaaskirjaga) teemal "PEOPINK laulupeolistele".
Info tulemuste ja autasustamise kohta saadetakse koolidele.

Fotosid ainevõistlusest saad vaadata:

Põhikooli valdkonnaraamat KUNSTID

Uuendatud Põhikooli riiklikus õppekavas on lähedased õppeained koondatud ainevaldkondadeks ning õppeained „muusika” ja „kunst” moodustavad kunstide valdkonna. Neid aineid ühendab eelkõige aine eesmärgiseade: nii kunstis kui ka muusikas on olulisel kohal õpilase loovuse, eneseväljendusoskuse ning isikupära arendamine.
Käesolevas valdkonnaraamatus jagavad ainealaseid teadmisi erineva ettevalmistuse ja kogemusega õpetajad ning kõrgkoolide õppejõud. Selles leidub üldisi ainealaseid artikleid, samuti metoodilise suunitlusega kirjutisi.
Õpetajale on töö kavandamisel kindlasti abiks soovitusliku iseloomuga õppeprotsessi kirjeldus. Sellesse tuleb suhtuda loovalt, seda täiendada ja edasi arendada, arvestades konkreetset õpikeskkonda ja õpilaste iseärasusi.
Kunstide valdkonnaraamatu eesmärk on toetada põhikooli klassi- ja aineõpetaid õppe- ja kasvatustöös, pakkuda ideid üldpädevuste kujundamiseks ning läbivate teemade käsitlemiseks, samuti seoste loomiseks teiste õppeainetega.
Loodame, et kogumik aitab kaasa uuendatud õppekava rakendamisele ning toetab õpetajat tema igapäevatöös. Hea võimaluse ainevaldkonna edasiseks arendamiseks ja uute materjalide lisamiseks pakub kogumiku veebipõhine esitlus.
Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

Inge Raudsepp
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kunstiainete peaspetsialist


Valdkonnaraamatut võid lugeda aadressil

http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valdkonnaraamat_KUNSTID