veebruar 06, 2011

Põhikooli valdkonnaraamat KUNSTID

Uuendatud Põhikooli riiklikus õppekavas on lähedased õppeained koondatud ainevaldkondadeks ning õppeained „muusika” ja „kunst” moodustavad kunstide valdkonna. Neid aineid ühendab eelkõige aine eesmärgiseade: nii kunstis kui ka muusikas on olulisel kohal õpilase loovuse, eneseväljendusoskuse ning isikupära arendamine.
Käesolevas valdkonnaraamatus jagavad ainealaseid teadmisi erineva ettevalmistuse ja kogemusega õpetajad ning kõrgkoolide õppejõud. Selles leidub üldisi ainealaseid artikleid, samuti metoodilise suunitlusega kirjutisi.
Õpetajale on töö kavandamisel kindlasti abiks soovitusliku iseloomuga õppeprotsessi kirjeldus. Sellesse tuleb suhtuda loovalt, seda täiendada ja edasi arendada, arvestades konkreetset õpikeskkonda ja õpilaste iseärasusi.
Kunstide valdkonnaraamatu eesmärk on toetada põhikooli klassi- ja aineõpetaid õppe- ja kasvatustöös, pakkuda ideid üldpädevuste kujundamiseks ning läbivate teemade käsitlemiseks, samuti seoste loomiseks teiste õppeainetega.
Loodame, et kogumik aitab kaasa uuendatud õppekava rakendamisele ning toetab õpetajat tema igapäevatöös. Hea võimaluse ainevaldkonna edasiseks arendamiseks ja uute materjalide lisamiseks pakub kogumiku veebipõhine esitlus.
Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

Inge Raudsepp
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kunstiainete peaspetsialist


Valdkonnaraamatut võid lugeda aadressil

http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valdkonnaraamat_KUNSTID

Kommentaare ei ole: