oktoober 17, 2008

RIIKLIK ÕPPEKAVA

Taas on päevakorral riikliku õppekava arendamisega seotud küsimused.
Toimetavad sellega kaks institutsiooni: Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

Õppekava arendusega seotud materjalid on kättesaadavad veebilehelt:
www.oppekava.ee
Veebilehel olevad materjalid seisuga 14.10.2008:
* Lähteülesanne põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arendamiseks 2008-2011
* Põhikooli riikliku õppekava üldosa tööversioon seisuga 2.10.2008
* Põhikooli ainevaldkondade arendamise lähteülesanded
* Ainevaldkondade ja ainekavade struktuur
* Kahe õppekava seminari materjalid


Ettepanekud ja parandused põhikooli kunstide lähteülesandesse palume saata
24. oktoobriks
tuulmets@tlu.ee ning
Inge.Raudsepp@ekk.edu.ee

Põhikooli kunstiõpetuse ainekava tööversioon peab olema valmis 12. jaanuariks 2009 ( kättesaadav veebiportaalilt). Sellele järgnevad avalikud arutelud, kuhu kaasatakse kindlasti ka aineliidud.

Arvamusi ja ettepanekuid ootame Kunstihariduse Ühingult 3. novembriks:
tuulmets@tlu.ee

Kunsti töörühma juhib Anu Tuulmets ning töögruppi kuuluvad Anu Maalust, Tiiu Esnar, Indrek Raudsepp. Neile liituvad hilisemas töös kindlasti ka eksperdid.

REKKi poolt koordineerib kunstiainete valdkonna arendustööd Inge Raudsepp.Kommentaare ei ole: